Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Virksomhetsutvikling

Side 6 PS

” ProduktivitetsSpranget ” er et samarbeid mellom Stiftelsen Teknologiformidling, Lean Forum Norge og NCE Raufoss/SINTEF Raufoss Manufacturing. Øvrige partnere er NTNU, Swerea IVF, Chalmers, C2U og Kiwa. Styret i Lean Forum Norge er styringsgruppen for ProduktivitetsSpranget.

” ProduktivitetsSpranget ” bygger på “Produktionslyftet” fra Svensk industri som hvor erfaring viser at en god innsiktsfull satsing på produksjonsutvikling i hele bedriften kan gi ett meget godt resultat på kort sikt, men enda viktigere på langsiktig målsetting.

Deltagerbedriftene betaler i pilotprosjektet inn 250 000 NOK og stiller med minimum 4 000 timer egeninnsats over 18 måneder – og får igjen 380 timer rådgivning pluss formalkompetanse på minst to ansatte.
I programmet på 18 måneder gjennomføres coaching og workshops hos deltagerbedriften ca. annen hver uke det første året. Deretter ca. 1 gang i måneden.
Det tilbys ett kurs som handler om Lean produksjon og fokuserer på prinsipper og teknikker som inngår i bedriftens styringssystem og prosesser. Dette henger nøye sammen med bedriftens virksomhetsstrategi. Kurs gir 7,5 studiepoeng.

Bedriftene som deltar er fra forskjellige bransjer og er gode ambassadører for SMB i Norge. Vi har møtt entusiastiske ledere, tillitsvalgte, ansatte og leankoordinatorer som brenner for forbedringsarbeid og som gleder seg til å jobbe sammen med våre erfarne coacher i ProduktivitetsSpranget. 
Deltakere i piloten er; Furnes Jernstøperi AS, Dokka Fasteners, Brødrene Midthaug, Bussbygg, Partner Plast, Øveraasen AS

 

Målsettingen med FURNES virksomhetsutvikling (FVU)Side 3 Huset

Målet med FVU er å skape et miljø og en organisasjon der stadige forbedringer skjer og alle er med og medvirker til disse.

Bedriften skal utvikles til å være mer kreativ og inkluderende der medarbeiderne kommuniserer mer og kan ta en aktiv del i bedriftens utvikling. Fornyelsesevne og endringsvilje skal omfatte hver ansatt med eierskapsfølelse/ medvirkning/ påvirkning/ HMS av egen arbeidsplass.

For å få til en levende og god organisasjon som har en felles målsetting med å oppnå periodisk operativt mål vil alle avdelinger være involvert i en bedriftskjede for å oppnå felles forbedringer. Side 4 Lean En helhet

For å komme frem til dette er den menneskelige faktoren viktig med trivsel, medarbeiderinvolvering, sikkerhet, og redusert sykefravær satt i fokus.

For at bedriften skal minimere feil og øke kundetilfredshet er viktigheten av null feil helt avgjørende. Dette kan oppnås ved bedring av utnyttelsesgrad på maskiner/ utstyr, senke tilvirkningskost og få mindre etterbehandling, som gir høyere kapasitet og kvalitet.